Психология на потребителския избор

Психология на потребителския избор

Психология на потребителския избор

За кого е предназначена?
Програмата е разработена за управители на фирми, търговски директори и представители, мениджъри продажби, специалисти - работа с клиенти и всички, които имат директен контакт с клиенти в работата си.

 

Ползите за вас и вашата организация
Това обучение ще ви помогне да:
- Повишите конкурентоспособността на вашата организация
- Получите основни знания относно поведението на потребителите
- Изградите умения за успешно общуване с досегашни и потенциални клиенти
- Изградите основни умения за наблюдение, оценка и изводи относно поведението на клиентите
- Регистрирате промени в поведението на клиентите и потребителските групи изобщо, възможност за бързи реакции на тези промени
- Бъдете подготвени относно бъдещо прилагане на цялостна програма за наблюдение на потребителите

Основни теми на програмата
Модул 1: Психология на потребителското поведение
- Защо хората са различни? Потребности, мотиви и ценности. Типология и основни потребителски групи на българския пазар на бързооборотни стоки. Влияние на средата, семейството, референтни групи, персонално влияние. Ситуационно влияние - основни ситуации при търговия на дребно. Какво е най-важното при наблюдение на големи групи потребители? Как да го извършим на практика? Как да интерпретираме резултатите?

Модул 2: Процес на вземане на решение от потребителите
Сегментиране на пазара и демографски анализ. Критерии за избор на сегменти според потребителските групи. Процеси на вземане на решение от потребителите. Оценка на вариантите преди и след покупката. Търсене на информация - източници. Особени типове потребителско поведение. Фактори, влияещи върху решението за покупка - време, цена, степен на заинтересованост, настроение, степен на възприемане на различията.
Влияние на рекламата, промоциите и насърчаването на продажбите - практически аспекти.

Модул 3: Поведение на потребителите при покупка
Осъзнаване на потребности и търсене. Непланирана и частично планирана покупка. Влияние на ситуацията, знания, мотивация, заинтересованост от покупката. Удовлетворение/неудовлетворение на потребителите - причини и как да реагираме. Модел на оправдаване на очакванията. Реакции на потребителите при неудовлетвореност.
Насърчаване потребителите в магазина. Успешни промоционални и мърчандайзингови програми.

Модул 4: Отношения с потребителите
Индивидуални различия. Мотивация и възприятия - как да стимулираме желано поведение? Практическо изучаване на потребителите с помощта на многофакторни модели. Знанията на потребителите - най-ценната база данни. Личност, оценка и стил на живот. Система VALS - ценности и стил на живот.

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми