Пазарни проучвания (методика)

Пазарни проучвания (методика)

Пазарни проучвания (методика)

За кого е предназначена?
Програмата е разработена за управители на фирми, маркетинг мениджъри, търговски директори, маркетинг специалисти и всички, които се интересуват от проучване на пазара и потребителското поведение.


Ползите за вас и вашата организация
Това обучение ще ви помогне да:
- Разработите маркетингова стратегия (или комплекс от маркетингови стратегии) като се вземат под внимание всички аспекти на организацията, които взаимодействат с пазара
- Получите основни знания относно изграждането на стратегически пазарен план - план за всички аспекти на стратегията на организацията на пазара
- Направите стратегически анализи на маркетинговата и фирмената среда
- Повишите ефективността на вашата организация чрез стратегическо пазарно планиране

Основни теми на програмата:
Същност и цели на пазарните проучвания  Видове пазарни проучвания
- Аспекти на пазарното проучване
- Обхват на пазарното проучване
- Видове пазарни проучвания
- Времеви период
- Равнище и направление на проучването
- Обхват и стратегическа ориентация

Принципи на проучването на пазара
- Принцип на обективността
- Принцип на конкретността
- Принцип на комплексността
- Принцип на всеобхватността
- Принцип на интерактивността
- Принцип на съгласуваността

Анализ, диагностика и прогнозиране на пазара
- Определяне на релевантния пазар
- Диагностика на пазара и анализ на продажбения и пазарния потенциал
- Прогнозиране на пазара

Конкурентни проучвания
- Идентифициране на конкурентите и определяне на тяхната стихийна популярност
- Събиране на базова информация за конкурентите
- Проучване на маркетинговите политики на конкурентите

Проучване на потребителите
- Събиране на информация по основни социално-икономически показатели - свързана с набиране на   вторична информация 
- Реализиране на мотивационни проучвания- свързана с набиране на първична информация
         Проучване на потребителите в търговията на дребно
         Отношението на клиентите
         Вероятността за покупка
         Удовлетвореността от посещението на търговския обект

Изготвяне на програма за проучване
- Структура на изследователския процес
- Проблем, обект, предмет и основни изследователски въпроси на проучването
- Изследователски хипотези и изследователски стратегии

Информационно осигуряване на пазарните проучвания
- Видове информация - предимства и недостатъци на първичната и вторична информация.
- Методи за събиране на първични данни. Класифициране
      Качествени методи за събиране на данни:
      Количествени методи за събиране на данни
      Наблюдението и експеримента, като методи за събиране на първични данни
      Специални форми на допитване- панели, хол-тестове и клинични изследвания
      Изготвяне на въпросници. Формулировка на въпросите

ФИНАЛНИ (заключителни) ЕТАПИ НА ПРОУЧВАНЕТО

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми