Управление на проекти

Project management

Управление на проекти

Определяне параметрите на проекта

 • Практически подходи при планиране
 • Основни видове планове
 • Project charter
 • Дефиниране на цели
 • Разпределение на задачите
 • Структура на проектната организация - практически модели

Управление на задачите

 • Основни типове задачи - изграждане на йерархия
 • Принципи на субординация между задачите (Практически примери)
 • Поставяне на приоритети
 • Разрешаване на конфликти между задачите (Казуси)
 • План за разпределение на задачите (Практическо упражнение)

Управление на ресурсите

 • Планиране на ресурсите
 • Осигуряване на вътрешни ресурси
 • Осигуряване на външни ресурси
 • Бюджетиране на проект - видове бюджети
 • Подходи при практическото бюджетиране (практически примери)

Управление на хората

 • Матрична организационна структура
 • Разпределение на задачите
 • Делегиране - практика на успешното възлагане
 • Определяне на отговорности
 • Принципи на субординация
 • Координация между различните звена и изпълнители

Управление на комуникациите

 • Проектна система за комуникация - практически елементи и принципи
 • Принципи при работата с информация
 • Изисквания за навременност и достоверност
 • Комуникации с външните публики
 • Структуриране на проектната информация (Практически модел)
 • Системи за отчитане изпълнението на проекта

Управление на времето

 • Умения за лична организация на времето
 • Време за системата и време за лични инициативи
 • Управление на времето при проектна организация на работа
 • Правила за времева ефективност
 • Съставяне на практически план за организация на времето (Практически модел)
 • Общ план за управление на времето по Проекта (Практически модел)

Контрол на проекта

 • Основни принципи на контрола
 • Tracking & status reporting
 • Система за вътрешен контрол при проектна работа
 • Техники за самостоятелен контрол
 • Параметри за наблюдение, сравнение и измерване
 • Измерване на ефективност и ефикасност

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми

Нашите програми в областта на Маркетинга