Книги, написани от Цветан Давидков, DSc

Книги, написани от Цветан Давидков, DSc

Цветан Давидков, DSc        

Тук може да видите книги и публикации на нашите консултанти. 

 

 

 

 

Bulgaria and the Enterpreneurs

Bulgaria & The Enterpreneurs

The text presents the major results ot he project "Private Business in Bulgaria (1991, 1997 and 2004)". The attention is focused on Bulgarian enterpreneurs, the formation, and the development of the contemporary enterpreneurial ethos.

The idea was to workout a set of indicators, wich would provide the opportunity to trace the development of private enterpreneurship. the indicators used give the possibility the following questions to be answered:

- Who are the people who invest in private business?

- What are the main characteristics of the private company?

- What are the conditions for functioning and development of private business in Bulgaria?

 

ISBN - 13: 978-954-07-2356-3

 

 

Новата административна култура

Организационни проблеми и лични стратегии за промяна

Познаването на организационната култура дава яснота за това какво е и какво не е една организация. За мениджърите и всички, които вземат решенията, познаването на организационната култура означава готовност за промени за постигане на желаните цели. Да познаваш културата на една организация не означава да бъдеш неин пазач (пазител) или пленник.

Особеност на книгата е, че в нея се предлагат практически ориентирани въпроси, казуси, текстове и тестове под формата на предложения за размисъл.

 

ISBN 954-9399-160-05-2

 

Управление на качествотоОт управление на качеството към съвършенство на организацията

Европейски стратегии и тактики

Обикновено основното внимание на висшите мениджъри е насочено почти изцяло към финансовите резултати, т.е. печалбата. Новите модели и практики насочват все по-упорито вниманието към удовлетворяване на клиентите и тяхната лоялност - важен фактор за рентабилността и дългосрочното оцеляване на организацията. Мениджърите все по-често повтарят на своите служители: "Клиентът е този, който ни плаща заплатите." Задоволяването на клиента пък зависи от нагласата и отношението на служителите. Техните изисквания също растат и то не само по отношение на заплащането, но така също по отношение на тяхната самореализация, социално признание, развитие. Подценявянето на тези очаквания се превръща в "бомба със закъснител", която може да срине цялата стратегия за развитие на организацията, тъй като в информационното общество хората са решаващ фактор за постигане на конкурентно предимство.

ISSN 1311-0772

 

Values ​_of_WealthЦенности на забогатяване

Предприемачите играят ключова роля в съвременното обществено развитие. Изследването на икономическите актьори дава възможност да бъдат очертани разлчини модели на стопанско поведение, да се оцени тяхната производителност, икономическа и социална ефективност. Това познание е важен източник на аргументи при инвестирането на обществени ресурси в перспективни за реализация и възвръщаемост сфери. Изучаването на предприемачеството и предприемачите представлява специален интерес за различни обществени групи и институции - държавата, работодателските организации, клиентите, предприемачите и др. В условията на глобализация и еврочленство този процес придобива нови конкретни измерения.

 

ISBN 978-954-07-3068-4

 

 

    Книги, написани от Явор Янкулов, PhD