Проект - Управление на продажбите

Проект - Управление на продажбите

ПРАКТИКУМ ЗА ВОДЕЩА КОМПАНИЯ В АГРО СЕКТОРА

 1. Пазарен потенциал – изготвяне на единна методика за измерване на пазарния потенциал по търговски територии
 2. ABC анализ – класификация на клиентите по три основни параметъра:
 • По обем на покупките от нас – ранг на клиента, реални покупки
 • По потенциал – оценка на възможностите
 • По наш дял в покупките на клиента (в обем и стойност)
 1. Управление на продажбите
  • Общо по търговски територии
  • по отделни клиенти (приоритетно клас А)

Цел: увеличаване на оборота в обем и стойност, увеличаване покупките на целеви продукти, нарастване на нашия пазарен дял (респ. дял в клиента), увеличаване на асортимента и др.

 1. Стойност на клиента

Покупки на клиента по години в стойност (последен 3-5 годишен период) и на тази основа  претеглена печалба от този клиент. Това ще определи най-стойностните ни клиенти, ще ни даде възможност да управляваме продажбите индивидуално към тях с конкретни предложения, бюджетирани на база реална стойност и потенциална печалба. 

 1. Програми за мотивация:
 • Обзор на практиката за различни фирми в ЕС и България – кое можем да приложим успешно?
 • Програми за мотивация на търговци – състезателни, по квоти и др.
 • Програма за мотивация на търговски екип – приложима ли е при нас, какви са възможностите?

Свързани теми

Галерия с наши обучения и събития