Проект - Продажби и CRM

Проект - Продажби и CRM

(за компании от различни сектори)

  • Общ потенциал за продажби по всяка от териториите, по отделно за всяка продуктова група.
  • Разпределение на потенциала по клиенти в територията. Групиране на клиентите по потенциал – АВС.
  • Продажби и бруто доход по продуктови групи и основни асортиментни позиции – общо за територията.
  • Наши продажби по отделните клиенти – общо и по продуктови групи, в обем и стойност. Групиране на клиентите по обем продажби. (АВС)
  • Печалба / бруто доход по клиенти. Групиране клиентите по печалба. (АВС)
  • Обобщен анализ по трите параметъра – потенциал на клиента, наши продажби (дял в клиента), печалба от клиента.
  • История на продажбите и печалбата по клиенти за минал период (напр. за 5 г. или за колкото е възможно) – CLTV

На тази основа прилагане на модел за стратегическо управление на продажбите до 5 основни групи клиенти от дадена територия, с отделна стратегия за всяка група.

Свързани теми

Галерия с наши обучения и събития